首页 | 小学 | 初中 | 高中 | 作文 | 英语 | 幼教 | 综合 | 早知道 |

人教版五年级语文上册一至四单元生字,词语练习免费下载

时间:2016-04-19 来源:唯才教育网 本文已影响

篇一:苏教版五年级上册1到4单元生字、形近字、词语专项练习

苏教版五年级上册1到4单元生字、形近字、词语专项练习

一、 看拼音,写词语

lǎo lǎochuī yānxiē jiǎo guǎi zhàng zī weì

( ) ( ) ( )( )( )

niàn dāohuǎng rújīng xǐng fǒuzéduàn liàn

( ) ( ) ( )( )( )

bǎo lěidào déxūyào jī lì biān cè

( ) ( ) ( )( )( )

qií níu zhèn dòng míng chánchǎng kāi fēn fāng

wú xiànyún jǐnhuāng hūnkūn chóng fǎng zhǐ

( ) ( ) ( )( )( )

guān chá zé màzhòng dúlā jīdiàn táng

( ) ( ) ( )( )( )

zhèn jīng tǒng zhuàngfù bù pàn duànjù lí

( ) ( ) ( )( )( )

jiè shàoxiāng jiāozōng sè shì zisōu suǒ

( ) ( ) ( )( )( )

yán sèhuā jiāo pèi héxié tiáopā zài

( ) ( ) ( )( )( )

huī fùmáo dùnchǔ guō chū mài ruì lì

( ) ( ) ( )( )( )

qiáng bì bī zhēn shén yùn qiāo mén hé shang

( ) ( ) ( )( )( )

chén shuìmáo lǘ tuǒ tiē dà jiē chuǎng jìn

( ) ( ) ( )( )( )

lǐ màoméng gǔ jiān zhà tān lán yào wán

( ) ( ) ( )( )( )

qǐ pàn hú li pú táo chán zuǐ suān de

( ) ( ) ( )( )( )

jīng huāng yī guànshuǒ huǎngfèn biànjiě xīn

( ) ( ) ( )( )( )

quán dǎng zhǎn xīn wū yèhǎi jiāng xiāng gǎng

( ) ( ) ( )( )( )

shǔ yúqī zǐ lián pang xié dàirén cí

( ) ( ) ( )( )( )

zāo yùdé zhī bìng móyún fù tiān zāi

( ) ( ) ( )( )( )

二、 多音字拼音组词

Zhēng( )jìn ( )zháo( )

正 劲着

Zhèng( )jìng( )zhuó( )

chà( ) ké ( ) chàn( )

刹 壳颤

shā( ) qiào( )zhàn( )

tiē( )bēn( ) jǐ( )

帖 奔济

tiè( )bèn( ) jì( )

gěi( )

jǐ ( )

三、 给下列字选择正确读音

戛(jiá gá)然而止教诲(huǐ huì)松柏(bó bǎi)鸟栖(qī xī)虫居 蠕(rú lú)虫 鼓鼓囊囊(nāng náng) 百宝 匣(xiá zhá)

四、 形近字及音近字组词

练___ 振___ 锦___ 察___ 慌___

炼___ 震___ 绵___ 查___ 谎___

五、 完成词语

( )( )其境 引人( )( )鸟( )虫( ) 五彩( )( ) 兴致( )( )( )手( )脚 ( )声( )色名( )其实

凶相( )( ) 枝( )叶( ) ( )( )会神 依依( )( )自相( )( ) 滥( )( )数画( )点( )( )( )不已

( )口( )舌 ( )( )不决奸诈( )( ) ( )箱( )柜

( )( )及待皓月( )( )树影( )( ) ( )( )失措

奔腾( )( ) ( )( )停息波( )浪( ) ( )紫( )红

轩然( )( )不懈( )( ) ( )( )相看 ( )( )辉煌

卧( )尝( ) ( )( )一指 ( )( )不息 ( )舟( )剑

( )株( )兔 ( )( )当车 滥( )充( ) ( )耳( )铃

买( )还( ) 东施( )( ) ( )( )学步

一、根据拼音写词语

yùdōupīng bīnyìwò

荣( ) ()崖( )障 ()客 ()立()倒 fèngxì diégé hōngtangzuì

( )折()阻( ) ( )鸣胸() 沉() huáng zūnlù xián xiù fǔ

辉( )一() 记() 银() 刺() ()败 dìbàopī zhàbìfěng

( )国 雷( ) ()裂 爆( ) 击()讥() jiē shuān yào shidiān zhè qiān

()示 ( )住 ( ) ( )倒( )江 ()移 bóchāo suǒzhèng dànruì

() 览群书()写铁()()扎 ()生( )典 móshì xièchuí zázhì

()擦 ( )世机()铁() ()墙 装( ) gāng móu fàn liàn quán miǎn

本草( )木 ()生 小() 迷() 专利() ( )强 bangyā cǎipiànzhòu shang

()打()解理()欺() ( )夜衣() xiūliū liū dān qínyíng

( )惭 灰( ) ( )误 ()家 晶( ) Mèizàimù yǐnzàn yì

明( )承( ) ( )春()酒()时 友( )

篇二:小学五年级上册语文一到四单元看拼音写词语复习题

看拼音写词语

qīng shuǎngliú tǎngchàng ha pù bù dǒu qiào màn y?u ( ) ( ) ( )( ) ( )() tǐng bá shēn qū jǐng zhì yùn hán yí shì xiǎo xiàng qīn wěn ( )( )( )( )( )( )() xiá ka zuì jiǔēn z? quǎn faijìng mì qiào lì yīn yùn ()( )( )( )()()() biān yuán hōng kǎo pìjìng tàn suǒ qín miǎn jīn jīn la dào ( )()( )( )()( ) d? gāo wàng zh?ng suìyua yōu yōupáng rán dà wù yōu jiǔ ( )( )()() zuǒ chōng y?u zhuàng yì wai shēn chánggōng jiàn fǔ shì ( )()( )( ) xíng sa cōng cōngxīxīrǎng rǎng wàng ?r shēng wai t?u jī ( )( )( )( ) páng yìxi? chū tíng tíng yùlì qí miào wú bǐ jiāo guàn ( )( )( )() quán sh?n guàn zhù qīn qī piāo piāo sǎ sǎbá dì ?r qǐ ( )()( )( ) suí xīn suǒ yù bù jū yí g?yǎo tiǎo shū nǚ hào qì cháng shū ( )( )( )() shī gōng zǔ náo k?ng zhì qīng mia cháo xiào miǎn lì

( )( )( )()( )( )

yì ránkān ca chǎn píng níjiāngchà dàokāi záo ( )( )( )( )( )( )

fǒu z? qǐn bù ān xí rěr?n jīxiào kuáng fēng nù háo

()()( )() sù xiàng zhēn zhì bì miǎn ch?n m? m?ng l?ng a lia ( )( )( )()( )() chǎng mián bō tāo qǐ fú jiān jùqī liáng miáo huì()()( )( )( ) xuán yáqiào bì pín lái rùmang kě jiàn yìbān bìkōng rú xǐ ()()( )() shuǐlu?shíchū bǎi zh? bù huí jīng xiāng kāi fàng suō duǎn ()( )( )( ) zhān tiān y?u jīng wēi yí suìdàojū yōng guān ( )( )()( ) pān shān yua lǐng chàng rán ()( )

wǔ rǔ wēi fēng ǎi xiǎo w?i nán sā huǎng dào qia ()()( )( )( )() bìgu? guī ju zhāo dài qiú fàn chū xi ān jū la ya ()( )()()( )() dà ch?n gān jú dào z?i qǔ xiào xiào xī xī p?i bú shì ( )( )( )( )()( ) shíhuà shíshuō miàn bù gǎi sahuī hàn rú yǔ là zhú ( )()()( ) liǎo rú zhǐzhǎng zhāng mai ch?ng yīn m? jiān jiē zhǒng ()( )( )

wán hǎo wú sǔn bù xī dài jiàshě běn zhú m? ()()() zhào jí h?u tuì qiáng bīdiǎn lǐbīn guǎn dǎn qia ()()()()( )( )tuī cí jù ju? n?ng nài zhū wai qǐ mǎ tàn tīng ( )( )()()( )() dù jidū dū tuīqua jūn jiàng chíyí nà hǎn l?i gǔ ()( )( )()( )( )( ) màn zi sīzì diào dù shuǐ zhài liàng liàng qiàng qiàng ()()( )( )( ) zhīyuán ch?ng xiàng h? shì bì jūn lìng zhuàng ( )( )()( ) wú jià zhī bǎo lǐzhíqìzhuàng wán bì guī zhào( )( )( ) gōng wú bú ka zhàn wú bú shang fù jīng qǐng zuì ( )()() t?ng xīn xi? lì zì yǒu miào y?ng sh?n jī miào suàn ( )( )( ) míng míng lǎng lǎng xǐ bú zì shang zhuā ?r náo sāi ()()() tiān zào dì sha shēn t?u suō jǐng jīng wai tián hǎi ( )( )()

wán hǎo wú sǔn bù xī dài jiàshě běn zhú m? ()()() zhào jí h?u tuì qiáng bīdiǎn lǐbīn guǎn dǎn qia ()()()()( )( )tuī cí jù ju? n?ng nài zhū wai qǐ mǎ tàn tīng ( )( )()()( )() dù jidū dū tuīqua jūn jiàng chíyí nà hǎn l?i gǔ ()( )( )()( )( )( ) màn zi sīzì diào dù shuǐ zhài liàng liàng qiàng qiàng ()()( )( )( ) zhīyuán ch?ng xiàng h? shì bì jūn lìng zhuàng ( )( )()( ) wú jià zhī bǎo lǐzhíqìzhuàng wán bì guī zhào( )( )( ) gōng wú bú ka zhàn wú bú shang fù jīng qǐng zuì ( )()() t?ng xīn xi? lì zì yǒu miào y?ng sh?n jī miào suàn ( )( )( ) míng míng lǎng lǎng xǐ bú zì shang zhuā ?r náo sāi ()()() tiān zào dì sha shēn t?u suō jǐng jīng wai tián hǎi ( )( )()

篇三:人教版五年级上册词语盘点1-4单元

读读写写

招牌 担忧 急切 惧怕 环境 知趣 光顾 恐怕 充足 理由 屋檐 其实 支撑 鼓励 环绕 娱乐 感叹 周游 思考 口味 片段 忽略 意义 方式 倾盆大雨 毫不犹豫

读读记记

贪婪 通顺 可靠 培养 起码 比喻 心扉 呐喊 饱览 过瘾 报偿 驳杂 馈赠 磁石 锻炼 借鉴 饥肠辘辘 滚瓜烂熟流光溢彩 津津有味 天长日久 如醉如痴 浮想联翩 囫囵吞枣 不求甚解 悲欢离合 牵肠挂肚 如饥似渴 不言而喻 千篇一律 别出心裁 与众不同 大显身手 心安理得 念念不忘 呕心沥血

第二单元词语盘点

读读写写

幽芳 漂泊 唯独 顿时 慈祥 稀罕 离别 大抵 精神 品格 灵魂 骨气 民族 气节 磨难 欺凌 境遇 毕竟 所谓 梳理 衰老 珍藏 手绢 华侨

能书善画 风欺雪压 顶天立地 低头折节

读读记记

玷污 秉性 眷恋 姿态 迷人 至少 邻居 成熟 完整 尤其 提前 潺潺 婀娜 舞姿 粼粼 波纹 干涸 点缀 螃蟹 浮现 潮湿 流通 舒服 印象 凉飕飕 颇负盛名 香飘十里 守望相助

读读写写

目前 上腭 哺乳 退化 垂直 经验 判断 胎生 特征 寿命 珍贵 急促 报警 盗窃 犯罪 嫌疑 金属 银行 图纸 即使 窗帘 保持 噪音 废水 集中 处理 对付 研制 奇迹 博物馆 安然无恙 藕断丝连

读读记记

乖巧 驯良 清秀 矫健 机警 躲藏 追逐 强烈 溪流 警觉 触动 锐利 错杂 苔藓 狭窄 勉强 遮蔽 然而 面临 颗粒 来源 分裂 飘浮 消弱 柔和 性能 依附 稳定 朝晖 单调 古往今来 庞然大物 气象万千

第四(来自:www.Hn1c.cOm 唯 才教 育网:人教版五年级语文上册一至四单元生字,词语练习免费下载)单元词语盘点

读读写写

附近 捕捞 鱼饵 辉映 剧烈 上钩 操纵 摆脱 鱼鳃 争辩 皎洁 乞求 嘴唇 沮丧 旅途 诱惑 告诫 实践 严格 永久 启示 收获 吩咐 榨油 便宜 可贵 石榴 爱慕 分辨 体面 银光闪闪 小心翼翼 不容争辩 依依不舍

读读记记

抉择 环抱 和蔼 梦想 素净 巧妙 闪现 订购 约定 告辞 挑拨 如期 开幕 激发 简易 异常 葱茏 隐约 繁茂 蓬松 伤害 索性 细腻 陪伴 眼睑 咂嘴 流泻 依赖 星罗棋布

大喜过望 心灵手巧 源源不断 络绎不绝 受用不尽 轻松自在

不动声色

第四单元词语盘点